mc

26. 11. 2023

Zelený škapulíř - Jeho rozšiřování pokračuje s nakladatelstvím Christianitas


Blog Monarchia Catholica pokračuje ve spolupráci s nakladatelstvím Christianitas (https://www.christianitas.cz) v rozšiřování svátostiny zeleného škapulíře mezi věřícími, abychom mohli i touto cestou uctít Matku Boží a zároveň pomohli k obrácení, co největšího počtu duší k Bohu, k Jeho Svaté Matce a přivést je do Jeho Svaté římské Církve jakožto jediné archy spásy. 

"...Posléze tedy prohlašujeme, (deklarujeme,) pravíme, stanovíme, (definujeme,) a oznamujeme, že ke spasení je veškerému lidskému stvoření nutně potřebná podřízenost římskému veleknězi. Dáno v Lateráně v osmém roce našeho pontifikátu.(Bulla Unam Sanctam Jeho svatosti papeže Bonifáce VIII.) 

Za celá léta, co ho Monarchia Catholica rozšiřovala, bylo rozdáno ohromné množství zelených škapulířů a my mnohokrát děkujeme všem, kteří se k nám v tomto úsilí připojili. 

Jedním z největších darů, které jsme získali od Matky Boží, patří bezesporu v zemích Koruny české málo využívaný mocný nástroj obrácení lidí bez víry, nebo lidí vlažných k Bohu a ke katolické víře, tzv. zelený škapulíř. Jeho původ je podobně zázračný jako původ hnědého škapulíře, či zázračné medailky z Rue du Bac. Podobně jako Zázračná medailka byla předána sv. Kateřině Labouré, sestře z kongregace Dcer Boží Lásky, které založil sv. Vincenc z Pauly, za deset let po tomto zjevení se zjevila Nejsvětější Panna jiné sestře z téže Kongregace a předala ji další svátostinu, výše zmíněný zelený škapulíř. Stalo se tak 28. 1. 1840 sestře Justýně Bisqueyburu v Paříži. Sestra Justýna nejprve váhala, ale poté se svěřila svému duchovnímu vůdci P. Aladelovi, který byl mimochodem hlavním knězem zodpovědným za šíření Zázračné medialky sv. Kateřiny Labouré. Zelený škapulíř je oslavou Neposkvrněného početí Panny Marie. Dvakrát jeho používání doporučil bl. papež Pius IX. Zelený škapulíř je možné nosit při sobě, případně ho umístit do blízkosti (např. do místnosti) osoby, které je určen a skrytě ho umístit v místě, kde osoba pohybuje. Není potřeba speciálního zasvěcení a zapsání (registrace), jak je tomu u jiných typů škapulířů. Škapulíř se světí knězem jako svátostina. Jedinou podmínkou je, že se každý den osoba, dárce škapulíře, bude za osobu obdarovanou tímto škapulířem modlit střelnou modlitbu: "Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pros za nás nyní i v hodinu smrti naší. Amen." Tato modlitba se říká za každou osobu, která byla tímto škapulířem obdarována, nebo je u ní škapulíř v místnosti, či na jiném skrytém místě. Důležité je, aby dárce škapulíře měl neochvějnou víru v to, že skutečně dojde k vyslyšení proseb a k naplnění zaslíbení, které jsou se škapulířem spojeny.

Výsledky zeleného škapulíře, které jsou zasílány formou zpráv a díků obrácených lidí a rozšiřovatelů úcty k zelenému škapulíři k sestrám Kongregace Božské Lásky o tom mluví jasnou řečí. Christianitas a Monarchia Catholica se připojuje k této Boží a Mariině křížové výpravě za obrácení duší k Bohu a ke katolické Církvi. Jiná cesta obrácení zemí Koruny České neexistuje. Obrátíme tento bezbožecký národ Božskými zbraněmi. A máme výhodu překvapení. Proč? Protože tento svět se těmto Božím zbraním vysmívá. Nakonec však zakusí jejich mocný účinek. A jako ze sv. Marie Magdalské Kristus Pán vyhnal mnoho ďáblů, tak bude touto svátostinou vyhnán princ tohoto světa, lhář a rebel proti Bohu. 

Zelený škapulíř :

1/ obrací ty, kteří nemají víru, nebo jsou dokonce fanatickými neznabohy,

2/ dopomáhá těm, kteří jsou v opozici vůči Církvi, aby se s ní v nejkratším možném čase smířili a našli  / či posílili svoji víru,

3/ je zde zaslíbení šťastné smrti,

4/ posiluje víru těch, kteří v Církvi už jsou,

5/ ochraňuje své nositele, nebo ty, kdo šíří apoštolát zeleného škapulíře, od útoků Satana a ďábelských kohort.

Pokud máte zájem se připojit k této naší aktivitě, budeme jenom rádi. Takže vstříc do boje, milí katolíci, a pojďme obracet duše, neboť Bůh nám dal vhodné zbraně. Duchovní zbraně, které rozdrtí ďábla a bezbožecký svět.

Nově tedy můžete objednávat zelené škapulíře na této webové adrese: 

https://www.christianitas.cz/p/zeleny-skapulir-panny-marie

Bohu díky všem, kteří se této společné misii nakladatelství Christianitas a Monarchia Catholica připojí. 8. 9. 2023

Katolíci bojkotují výzvu Pro-LGBT firem za redefinici manželství a jejich služby - Katholiken boykottieren die Herausforderung von Pro - LGBT Unternehmen und ihrer Dienstleistungen

Katolíci bojkotují výzvu firem i jejich služby, neboť tyto firmy překročily svoji neutralitu a vyvíjejí politický tlak na prosazení redefinice manželství. https://alipro.cz/2023/09/07/jak-vodafone-provozuje-v-cr-kulturni-imperialismus/?fbclid=IwAR3ZmpOgo7F-bwVKRCtGvsykfQPp7SK_NvA1IjpZqrFh8iqmx-SkXuhjGUI

Monarchia Catholica vybízí ve shodě s Aliancí pro rodinu, aby byly bojkotovány služby firem, které vyvinuly politický tlak na "předsedu" "vlády", aby dopomohly k prosazení redefinice manželství. 
18. 8. 2023

Smírná novéna Bohu a Panně Marii za pochod sodomitů. Versöhnliche Novene an Gott und die Jungfrau Maria für den Marsch der Sodomiten.Vážení přátelé v Kristu a Marii, Monarchia Catholica se začíná modlit od zítra novénu (9 dní) k Panně Marii Zázračné medaile z Rue d´Bac jakožto smírnou novénu za urážky českého národa vůči Bohu a Panně Marii a za pochod sodomitů Prahou a to z důvodu poškození sloupu Nejsvětější Trojice v Praze bleskem, který je vykřičníkem Božím za ohavnosti, kterých se národ dopustil na Bohu tím, že dovolil páchání hříchů do nebe volajících. Tyto hříchy volají o Boží trest. Musíme však Boha a Pannu Marii usmířit. (více na : https://www.novinky.cz/.../krimi-blesk-zasahl-bozi-oko-na... )

Text novény:

Modlitba k Panně Marii Zázračné medaile

(modlíme se ji po přečtení meditace,
určené na každý den novény)Panno Maria Zázračné medaile, ty ses zjevila sv. Kateřině Labouré jako prostřednice milostí. Vyslechni proto naši naléhavou prosbu. Do Tvých mateřských rukou vkládáme všechny své úmysly, duchovní i hmotné zájmy. Dovolujeme si svěřit tvé mateřské dobrotě i tuto zvláštní žádost (zde vyjádři svoji prosbu). Dobrá Matko, pokorně Tě prosíme, přednes ji svému Božskému Synu. Jestliže se neprotiví jeho vůli a slouží nám k posvěcení, vypros nám ji. Pozvedni tedy, Panno mocná, své prosící ruce nejprve k Pánu, potom je skloň k nám a sešli na nás paprsky svých milostí, aby se v jejich světle a teple naše duše očistila, aby nelpěla na pozemských věcech a kráčela za tebou až do dne, kdy se setkáme v nebeské slávě. Amen.

Bez hříchu počatá, Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. 
(3x)

1.den: Cena medaile, pochází z nebe

Není dílem nějakého zručného mistra. Nevytvořila ji ani zbožná osoba proniknutá úctou k Panně Marii. Darovala nám ji sama Panna Maria. Ona zvolila všechny symboly, které na medaili vidíme. Medaile, kterou nosím, je znamením toho, že patřím Panně Marii. Pohled na medaili mi ji pokaždé připomíná. Ona je pro mě vzorem, který mám následovat. Chápal(a) jsem dosud, jakou cenu má medaile? Nosím ji stále? Modlitba: Panno Maria…

2.den: Malá důvěrnice Panny Marie

Pán Bůh rád používá k uskutečnění svých úmyslů to, co svět považuje za slabé a hodné pohrdání, aby tak bylo zcela zjevné, že úspěch pochází od něho a aby bezmocnost stvoření hlásala jeho moc a moudrost. To platí i o sv. Janě z Arku a o sv. Bernardetě. Když chtěla svatá Panna dát světu Zázračnou medaili, vyvolila si k tomu nevzdělanou, jednoduchou novicku pocházející z vesnice. Sama sestra Kateřina řekla: "Přesvatá Panna si mě vyvolila jen proto, aby lidé nemohli pochybovat." Byla skutečně pokorná, o mimořádných milostech dovedla mlčet celý život. I papež Pius XI. obdivoval toto mlčení ve své homilii při blahořečení služebnice Boží a vydal o ní nádherné svědectví: "Zachovala tajemství své Královny… Vidí Panna Maria i na mně ctnosti, které se jí tolik líbily na sestře Kateřině?" Modlitba: Panno Maria…

3.den: Panna s paprsky

Dogma o Neposkvrněném Početí tak, jak je připomíná medaile, je v souladu se všemi pravdami naší víry, počínaje dogmatem o dědičném hříchu až po nedávno ustanovený svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Při zjevení vycházely z rukou svaté Panny paprsky. Podle jejího vysvětlení znázorňují milosti, které rozdává všem, kteří o ně prosí. Když se sestra Kateřina divila, že některé drahokamy na prstech nevyzařovaly paprsky, uslyšela vnitřní hlas: "Drahokamy, které nezáří, představují milosti, o něž lidé neprosí." O kterou milost zapomínám prosit? Chápu, že každou milost mi Pán uděluje prostřednictvím Panny Marie, Matky církve? Prosím o milosti pro sebe, pro bližní i pro ty, kteří o ně neprosí? Modlitba: Panno Maria…

4.den: Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří sek Tobě utíkáme! Heslo na medaili

Naučila mě ho Panna Maria. Už je přeložené skoro do všech jazyků. Opakují ho ve všech končinách země. Otevřelo všechny mysli a srdce pro přijetí víry v Neposkvrněné početí. Neustále ho opakujeme. Naučme tuto větičku děti, nemocné a zvláště ty, kteří trpí. Všude ji šiřme. Přichází mi tato věta, kterou mě naučila Panna Maria, zcela bezděky na mysl? Opakuji ji s vírou a důvěrou? Modlitba: Panno Maria…

5.den: Panna Maria šlape hadovi na hlavu…

V knize Genesis čteme: "Nepřátelství ustanovím mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu." Touto ženou, vzpomínanou v předjaří světa, je Panna Maria. Proto chtěla, aby ji medaile tak znázorňovala. Odporného hada dobře známe… Je jím pokušitel, ďábel. Plazí se, vyčkává v zákoutí, syčí, pokouší se pannu uštknout. Marná snaha! Je silnější. Je Neposkvrněná! I na nás často doráží pokušení jako pekelný had. Nezapomínejme, že k vítězství nám dopomůže Boží milost a Panna Maria! Prosím v pokušení o pomoc nebeskou Matku? Důvěřuji v její orodující všemohoucnost? Modlitba: Panno Maria…

6.den: "M" na medaili

Na druhé straně medaile je monogram jména Panny Marie, který je podstavcem Ježíšova kříže. Pannu Marii nelze oddělit od jejího Syna. I já s ní mám být po celý život úzce ve spojení. Pomáhala by mi lehčeji snášet těžkosti. Ať je její jméno vždy v mém srdci, v mých myšlenkách a na mých ústech. Chci často pamatovat na krásná slova svatého Bernarda:"V pokušení, v pochybnosti, v utrpení k hvězdě se dívej, Marii vzývej!" Má Panna Maria místo v mém osobním, intimním životě? Nepovažuji ji jen za sochu? Je pro mě živou bytostí, která mě vždy ochotně přijme, vyslechne a odpoví mi? Modlitba: Panno Maria…

7.den: Kříž na medaili

Kříž nad monogramem Panny Marie je symbol křesťanství. Připomíná vykoupení, souhrn křesťanského života. Svatá Panna měla účast na Ježíšově kříži. Stabat Mater… stála pod křížem. Ukazuje nám ho na medaili a ubezpečuje nás, že bude stát i u našeho kříže a že nám ho pomůže nést. Cesta kříže je královskou cestou do nebe. Ať nám to Panna Maria pomůže pochopit. Prosím Pannu Marii o pomoc v době zkoušek? Jsem přesvědčen(a), že trpí se mnou a chce mi pomoci? Modlitba: Panno Maria…

8.den: Dvě srdce na medaili

Srdce Ježíšovo ovinuté trním a hned u něho srdce Panny Marie probodené mečem. Tato dvě srdce jsou stále spojená - jak v lásce, tak i v utrpení. Srdce Ježíšovo je vzorem svatosti, pramenem všech milostí. Srdce Panny Marie je věrným obrazem Boží dokonalosti, průplavem, kterým přichází na svět každá milost. Matku nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme! Uctívám věrně Nejsvětější Srdce Ježíšovo každý první pátek v měsíci a Neposkvrněné Srdce Panny Marie každou první sobotu? Modlitba? Panno Maria…

9.den: Hvězdy na medaili

I hvězdy na medaili jsou symbolem. Připomínají dvanáct apoštolů a svaté, kteří podle jejich příkladu následovali Ježíše a prostřednictvím Panny Marie dosáhli koruny slávy. Hvězdy nám také připomínají, že máme být apoštoly, vyhledávat v našem okolí lhostejné a nevěřící, abychom je skrze Marii přivedli k Ježíšovi. Je jich v dnešní době tolik! Jsem apoštolem? Pochopil(a) jsem, že i já jsem do určité míry zodpovědný(á) za duše ve svém okolí, zvláště za duše příbuzných? Modlitba: Panno Maria…